Ο "Ελληνο-Γερμανικός Οδοντιατρικός Σύνδεσμος είναι μη-κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία, που σκοπούς έχει:

1. Την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών Οδοντιάτρων, που εργάζονται στην Ελλάδα ή στην Γερμανία.
2. Την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων Οδοντιάτρων που έχουν σπουδάσει, μετεκπαιδευτεί ή εργαστεί στην Γερμανία.
3. Την προβολή της επιστημονικής εργασίας των Ελλήνων και Γερμανών Οδοντιάτρων στην Ελλάδα, στην Γερμανία αλλά και διεθνώς.
4. Την διαφύλαξη, προστασία και προαγωγή των κοινών επιστημονικών, επαγγελματικών, ηθικών και οικονομικών συμφερόντων των παραπάνω.
5. Την προσφορά εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και συνεχούς εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στην Γερμανία αλλά και διεθνώς.

Τα παραπάνω ο "Σύνδεσμος" θα εξυπηρετεί:

1. Με την διοργάνωση μαθημάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και οτιδήποτε άλλου σχετικού.
2. Με την έκδοση εφημερίδων, περιοδικών, ενημερωτικών φυλλαδίων, βιβλίων και οτιδήποτε άλλου σχετικού με κλασσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο.
3. Με την συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα, εταιρείες, ενώσεις και οτιδήποτε άλλου σχετικού.

Ο "Σύνδεσμος" διοικείται από Άμισθο Επίτιμο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλη εγγράφονται Έλληνες και Γερμανοί Οδοντίατροι, που εργάζονται στην Ελλάδα ή στην Γερμανία και επιθυμούν να συνεισφέρουν στους σκοπούς του Συνδέσμου.

 
 
 
 
Master of Science in Implantology